Adatkezelési tájékoztató

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) 12. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Továbbá, a (2) bekezdés előírja, hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintettek részére történő előzetes tájékoztatás kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Kelet-Box Kft., 4300 Nyírbátor, Ipartelepi út 12. szám alatti gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Az adatkezelő megnevezése:

A vállalkozás neve:

Kelet-Box Kft.

Székhelye:

4300 Nyírbátor Ipartelepi út 12.

Cégjegyzékszáma:

15-09-066050

Adószáma:

11932343-2-15

Képviseli:

Csóka Béla ügyvezető

Telefonszám:

06 20 956 8023

E-mailcím:

csoka.bela@kelet-box.hu

Honlap:

www.karszalagportal.hu

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen:

Kelet-Box Kft. adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató